Reklamácia a vrátenie

Úvod Dodanie tovaruReklamácia a vrátenie

Reklamácia tovaru


V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať).


Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný). Spolu s uvedenými dokladmi zašlite aj riadne vyplnený reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie nižšie.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

 

Reklamačný formulár

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho. Odporúčame pritom použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stiahnutie nižšie. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu (na vlastné náklady)

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Reklamovaný alebo tovar na vrátenie zasielajte na adresu uvedenú v sekcii Kontakt. Zásielku riadne zabaľte, prípadne poistite. Neposielajte na dobierku, zásielka nebude prebratá!